တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster) လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်း၌

တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း အဖွဲ (National Accounts Cluster) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို Virtual ပုံစံဖြင့်ကျင်းပ

ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆)လ အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေးပို့ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ၊

သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ပြုစုထားသည့်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆)လ ပတ် အကောင်အထည် ဖော်မှုအခြေအနေများအပေါ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်

အကြံပြုရန်ရှိပါက အကြံပြုရန်ဆွေးနွေးပါသည်။

ထို့နောက် အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများမှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် ပေးပို့ထားသည့် အချက်အလက်များအပေါ်

အတည်ပြုခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး အစည်းအဝေးကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ အစည်းဝေးသို့ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ

စာရင်းအင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်(၃၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။