၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို ၁-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီ
အချိန်တွင်   Hybrid ပုံစံဖြင့်   ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊  ကဏ္ဍများမှ  ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် အရာထမ်း၊   အမှုထမ်းများ
အားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ Knowledge Sharing အစီအစဉ်တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း
များချုပ်ဆိုရာတွင်    လိုက်နာရမည့်ကိစ္စရပ်များကို    မိမိတို့ဌာနအနေဖြင့်     သိရှိနားလည်ပြီး     လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ    သဘောထား
ပြန်ကြားနိုင်ရေးသည်    အရေးကြီးကြောင်း၊    ဌာနရှိဝန်ထမ်းများမှ     မိမိတို့လေ့လာသင်ယူခဲ့သည့်    သင်ခန်းစာများ၊    အတွေ့အကြုံများကို 
ဆက်လက်ဆင့်ပွား  မျှဝေပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း  လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။     

ဆက်လက်၍ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးအောင်မျိုးစံမှ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၅) တွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သော စီးပွားရေးစာချုပ်
စာတမ်းများ ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ  အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်  ၂/၂၀၂၁  သင်တန်းသို့  တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကဏ္ဍများမှ ဝန်ထမ်းများက သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မွန်းလွဲ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် Knowledge Sharing အစီအစဉ်
ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။