စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနရှိ Mini Data Center ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ကဏ္ဍတစ်ခုလျှင် တစ်ဦးစီဖြင့် အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနရှိ Mini Data Center ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်

ကဏ္ဍတစ်ခုလျှင် တစ်ဦးစီဖြင့် အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။