စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

ရုံးချုပ်၊နေပြည်တော်၊တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက်

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ အမှုထမ်းရာထူး (၁၀၀) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်-

         (က)    ဒုတိယဦးစီးမှူး                                                         အမျိုးသား  (၅၀) နေရာ

                   (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)               အမျိုးသမီး  (၅၀) နေရာ

၂။      လျှောက်ထားသူများသည်-

          (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

          (ခ)     လျှောက်ထားသူများသည် ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)နှစ် ထက် မကျော်လွန်စေရ။

          (ဂ)     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၅)နှစ်ထက် မကျော် လွန်စေရ။ (သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲ၏

                    ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည်။)

          (ဃ)    ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

          (င)     ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ-

                 -  စီးပွားရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ရရှိသူများ          (၉၅) နေရာ

(B.Com, B.Econ (Stats),B.Econ(Eco), B.Act, B.BM, B.B.A,  B.P.S, B.Dev.S, B.P.A,……စသည့် စီးပွားရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ဘွဲ့များ)

          (အထက်ပါဘွဲ့အားလုံးအတွက်မဟာဘွဲ့ရသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)

-      ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရရှိသူ                                                                      (၅) နေရာ

(ကွန်ပျူတာဘွဲ့ ရရှိသူများအတွက် ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်) တွင်သာ လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ရုံးချုပ်တွင်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။)

         (စ)    ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ဒေသမရွေး သွားရောက် တာဝန် ထမ်း ဆောင်နိုင်သူ

                    ဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရများအနေဖြင့် ရုံးချုပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး လိုအပ်ပါက နေရာ ဒေသအသီးသီးသို့

                    သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။

         (ဆ)     ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

၃။      လျှောက်ထားသူများသည် စာမေးပွဲဝင်ကြေး ကျပ် ၁၀၀ဝ (ကျပ် တစ်ထောင်တိတိ)ကို စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံးများ၏ ငွေစာရင်းအမှတ်များသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။

သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာများကို 

https://www.mopfi.gov.mm/my/content/planning-news တွင်လျှောက်လွှာပုံစံကို download ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။      လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါအချက်အလက်များအား ပူးတွဲပါရှိရပါမည်-

          (က)    စာမေးပွဲဝင်ကြေးငွေပေးသွင်းသည့် ချလံမူရင်း။

          (ခ)     ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ။ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရန်)

          (ဂ)     အသက် အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်)  အခြေခံပညာအထက်တန်း

                    အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ။

                    (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရန်။)

         (ဃ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊

         (င)     ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ် အတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။

                   (ဓါတ်ပုံကျောဘက်တွင်အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်ရေးသားရန်။)

           

          (စ)    ယခင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါက ဌာန၏နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း အမိန့်စာမိတ္တူ

         (ဆ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ။

          (ဇ)   နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် လွန်ခဲ့သောတစ်လအတွင်း ရရှိထားသော  အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှု

                    ကင်းရှင်းကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်း၏ထောက်ခံချက် မူရင်း

           (ဈ)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မူရင်းနှင့်ဌာနဆိုင်ရာပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် မူရင်း၊

         (ည)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆေးရုံ၏ဆေးစစ်ထောက်ခံချက် မူရင်း၊

၅။      လျှောက်လွှာများကို ရုံးချုပ် (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စီမံကိန်း ဉီးစီးရုံးများသို့ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ရက်နေ့၊ ၁၆:၀၀နာရီ

နောက်ဆုံးထား၍ အရောက်ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။

၆။      နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနအကြီးအကဲထောက်ခံချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် ဤဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပြီး၊ လျှောက်လွှာမူရင်းခွဲတစ်စောင်ကို ရုံးချုပ်နှင့်

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံးများသို့ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။

၇။      အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်မပြည့်စုံသူများနှင့် သတ်မှတ်ရက်

ထက်နောက်ကျသောလျှောက်လွှာများကို လုံးဝ(လုံးဝ)ထည့်သွင်းလက်ခံ စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။      ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် စီမံကိန်းဉီးစီးရုံးစိုက်ရာ မြို့ကြီးများ၌ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာစာ၊

အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်များကို စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာနှင့်

စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူအမည်စာရင်း၊ ခုံအမှတ်တို့ကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော

www.mopfi.gov.mm အောက်ရှိ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဉီးစီးဌာနWeb Page နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းဉီးစီးရုံးများတွင် ကြေညာပေး

သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၉။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရုံးအမှတ်(၁)၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ 

တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၀၇၀၂၀၊ ၀၆၇-၄၀၇၅၁၇ သို့ဖြစ်စေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံးများသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာပုံစံများကို အောက်တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။