ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ  ၁၇

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၇၅၀.၃၃၉ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၁၂.၁၀%ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁၆၇.၅၉၆ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၀.၂၇၃ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၅၈၂.၄၇၀ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်  နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်းကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၃၂၈.၄၁၉ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၂၄၅.၃၉၄ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၁၄၉.၂၃၃ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၈.၂၈၅ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ၁၉.၀၀၈ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။