ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

ကျသင့်ခြင်းနှင့် ခုနှိမ်ခွင့်များဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ

 

၁။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သိသင့်သည့်အချက်များ

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ(၃)ရပ်လုံး အပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်ကဲ့သို့အခွန် ပေးဆောင်ရမည့်သူထံမှ တိုက်ရိုက်ကောက်ခံသည့် တိုက်ရိုက်ခွန်အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။ အခွန်ပေးဆောင်သူများထံမှ အခွန်ငွေကို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၊ ကုန်စည် တင်သွင်းရောင်းချသူ၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက တစ်ဆင့်ကောက်ခံသည့် သွယ်ဝိုက်ခွန်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

မည်သူမဆို အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များလုပ်ဆောင်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)   ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊

( ခ )   ပြည်တွင်း၌ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊   

( ဂ)    ပြည်တွင်း၌ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)   ပြည်ပမှ ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း၊

( င )   ပြည်ပသို့ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်း၊

၃။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသူများ

(က)   ပြည်ပမှ ကုန်စည်တင်သွင်းရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်းသူက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရပါမည်။

(ခ)     ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ၊ ကုန်စည်တင်သွင်း ရောင်းချသူ၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူတို့က ကုန်စည်ဝယ်ယူသူ၊ ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူထံမှ ကျသင့်တန်ဖိုး နှင့်အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို တစ်ပါတည်း ကောက်ခံ၍ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူ သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပတခ(ကသခ)-၂ ရှိမှသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အား ကောက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)     ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ အထူးကုန်စည်များဖြစ်ပါက ကုန်ထုတ် လုပ်သူ၊ ကုန်စည်ကိုတင်သွင်းသူနှင့် ကုန်စည်တင်ပို့သူက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကို ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် မကျသင့်သည့်လုပ်ငန်းများ

(က)  ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို အမျိုးအမည်သတ်မှတ်ဖော်ပြ၍ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်စေခြင်း

ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့်ကုန်စည်များအား ဝယ်ယူ/ထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ရှင်များ အနေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ရန် မလို အပ်ပါ။

(ခ)    ရောင်းရငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရငွေများ၏ ပမာဏသတ်မှတ်ဖော်ပြ၍ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်စေခြင်း

ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်မစည်းကြပ်ထိုက်သည့် ရောင်းရငွေ/ရငွေပြည့်မီခြင်း မရှိသူ များအနေဖြင့်လည်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။

(ဂ)    ပြည်ပသို့ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်း

ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများအပေါ် ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြထားသည့်ရာခိုင်နှုန်း များအတိုင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ- ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၈%နှင့် ရေနံစိမ်း အပေါ် ၅% ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ပြီး၊ ကျန်ကုန်စည်များအနေဖြင့် သုညရာခိုင်နှုန်းသာ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ပါသည်)။

၅။ လုပ်ငန်းအလိုက်ခုနှိမ်ခွင့်ရှိသည့် ပေးဆောင်ပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များ      

( က ) ကုန်ထုတ်လုပ်သူသည် မိမိထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည်ရောင်းချမှုအပေါ် ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ယင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းအလို့ငှာ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် များကို ခုနှိမ်နိုင်သည် -

(၁)     ပြည်ပမှ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်းသောကုန်စည်များ၏ ကုန်းပေါ်ရောက် တန်ဖိုး အပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊

(၂)     အခြားကုန်ထုတ်လုပ်သူထံမှဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ ထံမှဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ ကုန်စည်တင်သွင်းသူထံကဖြစ်စေ ဝယ်ယူသော ကုန်စည်များအတွက် ကုန်စည် တန်ဖိုးနှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊

(၃)     ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ရယူခဲ့ရသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များတွင် ဝန်ဆောင်မှုရငွေနှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်၊

(ခ)     ပြည်ပမှ ကုန်စည်တင်သွင်းသူ နှင့် ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်သူသည် မိမိရောင်းချသည့် ကုန်စည် အပေါ်ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ယင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းအလို့ငှာ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကို ခုနှိမ် နိုင်သည်-

(၁)     ပြည်ပမှ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်းသောကုန်စည်များ၏ ကုန်းပေါ် ရောက် တန်ဖိုးအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊

( ၂)    ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူသောကုန်စည်များအတွက် ကုန်စည်တန်ဖိုးနှင့် အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊

(၃)     ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်  ရယူခဲ့ရသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များတွင် ဝန်ဆောင်မှုရငွေနှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်၊

( ဂ )  ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူသည် မိမိဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ယင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအလို့ငှာ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့်အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် များကို ခုနှိမ်နိုင်သည်-        

(၁)     ပြည်ပမှ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်းသောကုန်စည်များ၏ ကုန်းပေါ် ရောက် တန်ဖိုးအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်၊

(၂)     ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူသော ကုန်စည်များအတွက် ကုန်စည်တန်ဖိုးနှင့် အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊

(၃)     ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်  ရယူခဲ့ရသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တွင် ဝန်ဆောင်မှုရငွေနှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်၊

၆။ အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ပုံစံများ

(က)   ပြည်ပမှ ကုန်စည်တင်သွင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်းသူသည် သတ်မှတ်ပုံစံ ဖြစ်သည့် ပတခ(ကသခ)-၃၂ ပုံစံအား နှစ်စောင်ပြုစုပြီး မူရင်းခွဲကို မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံပေးပို့ပြီး၊ မူရင်းကို လက်ခံ အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားရမည် ဖြစ်သည်။

(ခ)     ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ပုံစံဖြစ်သည့် ပတခ(ကသခ)-၃၁ ပုံစံအား သုံးစောင်ပြုစုပြီး၊ မူရင်းကို ဝယ်ယူသူသို့လည်းကောင်း၊ မူရင်းခွဲကို ဝယ်ယူသူ / ဝန်ဆောင်မှုရယူသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံပေးပို့ပြီး၊ ကျန်မူရင်းခွဲကို လက်ခံအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားရ မည်ဖြစ်သည်။

(ဂ)     နှစ်အလိုက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ပတခ(ကသခ)-၂ ရှိပြီး၊ မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းရှိသူများ ဖြစ်ရပါမည်။

(ဃ)   ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လစဉ်ကျသင့်အခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုံးပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ထားရပါမည်။

လစဉ်ကျသင့်သော ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရာတွင် ပေးဆောင်ခဲ့ပြီးသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကို ခုနှိမ်ပေး သွင်းနိုင်ပါသည်။

( င )   သုံးလတစ်ကြိမ်ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လ အတွင်း တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ( ဥပမာ- ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်လအတွက် ကုန်ရောင်း/ ဝန်ဆောင်မှု ကြေညာလွှာကို ယင်းသုံးလကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လ ဖြစ်သော ဇူလိုင်လအတွင်း တင်သွင်း ရမည်ဖြစ်ပါသည် ) ယင်းတွင် ခုနှိမ်ခဲ့မှုများ အတွက် သတ်မှတ်ပုံစံပတခ(ကသခ)-၃၁နှင့် ပတခ(ကသခ)-၃၂ တို့ကို ပူးတွဲလျက် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ)   ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ခုနှိမ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပေးသွင်းခဲ့မှု များအတွက်သာ ခုနှိမ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းချခြင်းမပြုရသေးသည့် ကုန်လက်ကျန်များ အတွက်ကိုမူ ရောင်းချသည့်အချိန်တွင် ခုနှိမ်ပေးသွင်းနိုင်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံ ပတခ(ကသခ)-၃၃ ဖြင့် ဆက်လက်သယ်ဆောင်ခွင့် ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

( စ )   ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိရန် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ပုံစံများအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊ အလယ်အလတ်အခွန် ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများတွင် တင်ပြလျှောက်ထား ရမည်။

(၁)     ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက-

(ကက) သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (Import Declaration form)(မူရင်း/မိတ္တူ)

( ခ ခ )         ပတခ(ကသခ)-၃၂ ပုံစံ       (မူရင်း/မိတ္တူ) (ပူးတွဲ-၂)

( ဂ ဂ)          ပတခ(ကသခ)-၃၃ ပုံစံ       (မူရင်း/မိတ္တူ) (ပူးတွဲ-၃)

(ဃဃ) ပတခ(ကသခ)- ၂ ပုံစံ       (မူရင်း/မိတ္တူ) (ပူးတွဲ-၄)

(၂)     ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက-

(ကက)         ပတခ(ကသခ)-၃၁ ပုံစံ       (မူရင်း/မိတ္တူ) (ပူးတွဲ-၁)

( ခ ခ )         ပတခ(ကသခ)-၃၃ ပုံစံ       (မူရင်း/မိတ္တူ) (ပူးတွဲ-၃)    

( ဂ ဂ )         ပတခ(ကသခ)- ၂ ပုံစံ        (မူရင်း/မိတ္တူ) (ပူးတွဲ-၄)

၇။     ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ခုနှိမ်ခွင့်မပြုသည့်ကိစ္စရပ်များ

(က)   မိမိ၏လုပ်ငန်း၏ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် မတည်အပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း သည့်ပစ္စည်းများအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်၍မရပါ။

(ခ)     ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားသည့်ကုန်စည်များ၊ ရောင်းချခြင်းမပြုသည့် ကုန်စည်များအပေါ်တွင်        ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခုနှိမ်ခွင့်မရှိပါ။

( ဂ )   ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေဖြင့် အခွန်ခုနှိမ်ခွင့်မရှိကြောင်း သတ်မှတ် ထားသည့် ကုန်စည်များတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခုနှိမ်ခွင့်မရှိပါ။

(ဃ)   ကျသင့်အခွန်မှ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ရာတွင် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က ပိုမိုသည့်ကိစ္စ၌ ခုနှိမ်ရန်ပိုမိုနေသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (ပိုမိုနေသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ဝင်ငွေခွန် တွက်ချက် ရာတွင်လုပ်ငန်း၏အသုံးစရိတ် အဖြစ် ဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် ခွင့်ပြု နုတ်ပယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်)။

၈။     အခွန်ထမ်းများ၏တာဝန်

(က)   လုပ်ငန်းမစတင်မီ တစ်လကြိုတင်၍မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

( ခ )   လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်သည့်နေ့မှ ၁၀ ရက်အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင် ကြောင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်း၊

( ဂ )   လစဉ်ကျသင့်သောအခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုံးပြီး တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ခြင်း၊

(ဃ)   သုံးလတစ်ကြိမ်ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် တစ်လ အတွင်း ပေးပို့ခြင်း၊

( င )   နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်းပေးပို့ခြင်း၊

( စ )   စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်နှင့်ဒဏ်ငွေကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးဆောင် ခြင်း၊

၉။   အခွန်ထမ်းများ၏အခွင့်အရေး

(က)   တင်သွင်းသည့်ကြေညာလွှာတွင် မှားယွင်းချက်၊ ကျန်ရှိချက်ရှိလျှင် စည်းကြပ်မှု မပြုလုပ်မီ ပြင်ဆင်ခွင့်၊

( ခ )   စည်းကြပ်မှုများအယူခံမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြထွက်ဆိုခွင့်၊

( ဂ )   စည်းကြပ်မှုများတွင် မှတ်တမ်းမှပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့် မှားယွင်းချက်အား တွေ့ရှိ ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါရန်တင်ပြခွင့်၊

(ဃ)   ဥပဒေနှင့်အညီအယူခံပိုင်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခွင့်၊

( င )   ရရန်ရှိသည့်ပြန်အမ်းငွေကို အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်နေ့ရက်မှ တစ်နှစ်အတွင်း တောင်းဆိုခွင့်၊

( စ )   အခွန်ထမ်းသည် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ၊ ကုန်စည် တင်သွင်းသူ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူများသည် အခွန်တစ်ကြိမ်တည်းသာ ကျသင့်စေလိုလျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၂ အရ ခုနှိမ်ခွင့်ရှိသည်။

၁၀။  အခွန်ထမ်းများပျက်ကွက်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပါအောက်ပါပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ရှိလျှင် သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ငွေပမာဏအတိုင်း ဒဏ်ငွေပေးဆောင်စေရမည်-

(က)     မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊လုပ်ငန်းစတင်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရန်ပျက်ကွက် ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း၊

( ခ )   လစဉ်ကျသင့်အခွန်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာ လွှာပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ အတွက် ပျက်ကွက်မှု တစ်မျိုးစီအလိုက်  စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊

( ဂ )   နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာအရ ကျသင့်သောအခွန်ကို ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ စည်းကြပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရန်အကြောင်းကြားခေါ်ယူခြင်းကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ အတွက် ပျက်ကွက်မှုတစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ်မှုအရ ထပ်မံ ပေးသွင်းရမည့် အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊

(ဃ)   အခွန်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ပေးထားသော သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ပေးထားသော ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရ ထပ်မံပေးသွင်း ရမည့် အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊

(င)     ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံ ရရှိကြောင်း အထောက်အထားထားရှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့် အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊

(စ)     ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားကို ထားရှိသော်လည်း ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူထံသို့ ထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြေစာအား ထုတ်ပေးသော်လည်း စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ် ထားသော ကျသင့်အခွန်တန်ဖိုးအတိုင်း အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက ယင်းသို့ ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက် အထားတန်ဖိုးအပေါ် ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်စေ ရမည့် အပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ပျက်ကွက်မှုအကြိမ်အလိုက် အောက်ပါငွေ ပမာဏကိုပါ ပေးဆောင်စေရမည်-

(၁)     ပထမအကြိမ်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ်နှစ်သိန်း၊

(၂)     ဒုတိယအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ် ငါးသိန်း၊

(၃)     တတိယအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ် ခုနစ်သိန်း၊

(၄)     တတိယအကြိမ်အထက်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း ၊