အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

Customs Logo

မူဝါဒ

၁။  ရှင်းလင်းလွယ်ကူသောအကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရန်နှင့် ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ငွေများ ပြည့်ဝစွာရရှိစေရန်။

တာဝန်

၂။  ရသင့်ရထိုက်သည့်အခွန်ငွေများ မှန်ကန်စွာရရှိစေရန်အတွက် အကောက်ခွန် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များသေချာစေခြင်းနှင့် အကောက်ခွန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကိုရိုးရှင်းစေခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။

မျှော်မှန်းချက်

၃။  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုလုံခြုံချောမွေ့စေရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အကာ အကွယ်ပေးရေးအတွက်ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပါဝင်သူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပုံဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ

၄။    ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ-

  • နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့တင်သွင်းလာသောပစ္စည်းများ၊ နိုင်ငံတော်ပြင်ပသို့တင်ပို့သောပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသောဥပဒေနှင့်အညီအခွန်အကောက်များစည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း။
  • တင်သွင်းမှု / တင်ပို့မှုများသည် တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပြဌာန်းချက် များနှင့်အညီညီညွတ်မှုရှိ / မရှိစိစစ်ကြပ်မတ်ခြင်း၊ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် တားဆီးအရေးယူခြင်း။
  • တင်သွင်း / တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းများစာရင်းပြုစုခြင်း။
  • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်လုပ်ငန်းများနှင့် ညီညွတ်စေရန် အကောက်ခွန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများခေတ်မီစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူ ဖြစ်စေခြင်း။

ဥပဒေစည်းမျဉ်းနှင့် အမိန့်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု

၅။    ဥပဒေနှင့် အမိန့်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှာ-

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသောပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ၁၈၇၈ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရာပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃) နှင့်ကုန်းလမ်း အကောက် ခွန် အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်  ဥပဒေ(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄) တို့ကို ၁၇-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အကောက်ခွန်နှုန်းဆိုင်ရာလျော့ပေါ့မှုများ

၆။    မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်း ၂၀၁၂ ကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံး၏ (၁၅-၁၂-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်စာအမှတ် (၂၇၈/၂၀၁၁)ဖြင့် (၁-၁-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့ အကောက်ခွန်နှုန်း ၂၀၁၂ တွင် အပိုင်း(၂၁)ပိုင်း၊ အခန်း(၉၈)ခန်းရှိပြီး ကုန်စည်လိုင်း ပေါင်း(၉၅၅၈)လိုင်းရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် အကောက်ခွန်နှုန်းမှာ (ဝ%) မှ (၄၀%) အတွင်းအကောက်ခွန်နှုန်းထား (၁၅)မျိုးဖြင့် အခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံ လျှက်ရှိပါသည်။

၇။    ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့ နှင့် အာဆီယံ စည်းဝါးညီ အကောက်ခွန်နှုန်းအမည်ပေးစနစ် ပြင်ဆင်ချက် ၂၀၁၇ ကိုအခြေခံပြီး မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်း ၂၀၁၇ ကိုအကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံစည်းဝါးညီအကောက်ခွန်နှုန်းအမည်ပေးစနစ် အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

၈။    အာဆီယံ စည်းဝါးညီ အကောက်ခွန်နှုန်းအမည်ပေးစနစ် အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း အဝေးကို (၁၀)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၊ (၂၅ -၂၇ မတ်လ ၂၀၁၄)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အာဆီယံစည်းဝါးညီစနစ် ၂၀၁၇ ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ ရှေ့ဆက် လက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ (၇ - ၁၂ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၄)တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စည်းဝါး ညီစနစ် အခန်း(၁) မှ (၂၉)အထိ ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ဘရူးနိုင်ငံနိုင်ငံ၊ (၆ - ၁၁ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၄)တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပြီး စည်းဝါးညီစနစ် အခန်း (၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅) မှအပအခန်း(၁) မှ (၂၉)အထိ ပြင်ဆင်ချက်များအတည်ပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စတုတ္ထ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ( ၉ - ၁၅ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၄ )တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စည်းဝါးညီစနစ် အခန်း (၃)၊ (၁၅)၊ (၂၉) နှင့် အခန်း (၃၀) မှ (၄၉)အထိ အဆိုပြုချက်၊ ပြင်ဆင်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပဉ္စမအကြိမ် အစည်း အဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ (၁၆ - ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၅)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စည်းဝါးညီစနစ် အခန်း (၄၀) မှ (၄၉)၊ အခန်း (၅၀) မှ (၇၃)၏ ပြင်ဆင်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆဌမ အကြိမ်အစည်းအဝေးကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ (၁၁ - ၁၆ မေလ ၂၀၁၅) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အခန်း (၇၄) မှ အခန်း (၈၄) အထိ ပြင်ဆင်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ သတ္တမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ (၄-၁၀ သြဂုတ်လ ၂၀၁၅) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခန်း (၈၄) မှ အခန်း (၉၇) အထိ ပြင်ဆင်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အဋ္ဌမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၌ (၂-၈ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၅) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Legal Texts  များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ နဝမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယက်ကျင်းမြို့၌ (၁-၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၆) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခန်း (၁) မှ အခန်း (၉၇) အထိ ပြန်လည် သုံးသပ်ခဲ့မှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဒဿမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ (၇-၉ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၆) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AHTN 2012-2017 ချိတ်ဆက်မှုဇယားကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အာဆီယံစည်းဝါးညီ အကောက်ခွန် နှုန်းအမည်ပေးစနစ် အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်း အဝေးများ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး(၂၃) ကြိမ်မြောက်  အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြခဲ့ကာအတည်ပြုချက်ရယူပြီး ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများအာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း (ASEAN Free Trade Area-AFTA)

၉။    အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း၏ မျှော်မှန်းချက်များ-
    (က)    တစ်ခုတည်းသောဈေးကွက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံဒေသ
    (ခ)    ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသောစီးပွားရေးဒေသ
    (ဂ)    စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မျှတသောဒေသ
    (ဃ)    ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင် အပြည့်အဝပေါင်းစည်းမှုရှိသောဒေသ

အာဆီယံလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ (ASEAN Free Trade Area-AFTA)

၁၀။    အာဆီယံလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ (ASEAN Free Trade Area-AFTA) ကို (၁-၁-၁၉၉၈) ရက်နေ့တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၈ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန်နှုန်းလိုင်းများ၏ ၆၀%ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန်နှုန်းလိုင်းများ၏ ၈၀%ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန် နှုန်းလိုင်းများ၏ ၉၃%ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန်နှုန်းလိုင်းများ၏ ၁၀ဝ%ကို လည်းကောင်းသုညရာခိုင် နှုန်းသို့ လျှော့ချရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန်နှုန်းလိုင်းများ၏ ၉၃%ကို သုညရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချပြီးဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံ - တရုတ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ (ASEAN-CHINA Free Trade Area)

၁၁။    အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသကို (၁-၁-၂၀ဝ၄) ရက်နေ့ တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံ-တရုတ် ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမူဘောင်အရကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်ကိုအမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဦးစိုးသာမှ (၂၉-၁၁-၂၀ဝ၄)ရက်နေ့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဝ% သို့လျှော့ချရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံ - ကိုရီးယားလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ (ASEAN-KOREA Free Trade Area)

၁၂။    အာဆီယံ-ကိုရီးယားဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဘောင်အရအာဆီယံ-ကိုရီးယားလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသထူထောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို (၂၄-၈-၂၀ဝ၆) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဦးစိုးသာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဝ% သို့ လျှော့ချရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံ - ဂျပန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ (ASEAN-JAPAN Free Trade Area)

၁၃။    အာဆီယံ-ဂျပန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် (၁၀-၄-၂၀ဝ၈) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဦးစိုးသာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်နေ့ မှာ (၁-၁၂-၂၀ဝ၈)ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချခဲ့ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဝ% သို့လျှော့ချ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံ - သြစတြေးလျ /နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု နယ်မြေဒေသ (ASEAN-Australia/Newzealand Free Trade Area)

၁၄။    အာဆီယံ- သြစတြေးလျ / နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု နယ်မြေဒေသကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် (၂၇-၂-၂၀ဝ၉) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ဝန်ကြီးဦးစိုးသာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး(၁-၁-၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောက်ခွန် နှုန်းလျှော့ချခဲ့ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ဝ% သို့လျှော့ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံ - အိန္ဒိယလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဒေသ (ASEAN-INDIA Free Trade Area)

၁၅။    အာဆီယံ-အိန္ဒိယကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်ကိုအမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဦးစိုးသာမှ (၁၃-၈-၂၀ဝ၉)ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောက်ခွန် နှုန်းလျှော့ချခဲ့ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ဝ% သို့လျှော့ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အကောက်ခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်(၂၀၁၆-၂၀၂၀)

၁၆။ အကောက်ခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်များမှာ-

SPCD   (1)   -အကောက်ခွန်နှုန်းဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။

SPCD   (2)   -အကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း။  

SPCD   (3)   -ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပင်ရင်းနိုင်ငံသတ်မှတ်ခြင်း။

SPCD   (5)   -အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းခြင်း။

SPCD   (6)   -အကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု။

SPCD   (7)   -စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုအသိုက်အဝန်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။

SPCD   (8)   -အခွင့်ရ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်သူများအစီအစဉ်။

SPCD   (9)   -အကောက်ခွန်​နှောင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း။

SPCD   (10) -အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးကူညီမှု။

SPCD   (11) -အများပြည်သူလုံခြုံရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကာကွယ်ရေး။

SPCD   (12) -အကောက်ခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ခေတ်မီစေရေး။

SPCD   (13) -အကောက်ခွန်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး။

SPCD   (14) -အကောက်ခွန်ဖွံဖြိုးမှုကွာဟခြင်းကိုကျဉ်းမြောင်းစေရေး။

SPCD   (15) -အသိပညာအခြေခံသည့်ဝန်ဆောင်မှု။

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် MACCS စနစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ

၁၇။      မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအကြား AEC ခေါ် (ASEAN Ecomomic Community Blue Print)ပါ သဘောတူညီချက်များကိုလိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။ ယင်းသဘောတူညီချက်များထဲတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ASEAN Single Window (ASW) စနစ်ထူထောင်ရန် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ် ပါသည်။  ASEAN Single Window သို့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းနိုင်ရေးအတွက်  မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအသီးသီးတွင် National Single Window စနစ်များမဖြစ်မနေအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ထားရှိရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ယခုမျက်မှောက်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတဟုန်တည်းတိုးတက်များပြားလာမှုကြောင့် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုနည်းပညာကဏ္ဍအားအသုံးပြု၍ဆောင်ရွက် လာကြ သည်ကိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန် ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသွက်လက်မှန်ကန် မြန်ဆန် စေရေး၊ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးနှင့် အကောက်ခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့အပြင် National Single Window စနစ် ထူထောင်မှုတွင်အထောက်အကူပြုစေနိုင်မည့် Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ်နှင့် Myanmar Customs Intelligence System (MCIS)ကိုဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ(Grant Aid) ဖြင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ MACCS စနစ်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်ပေါင်း (၃၇) နှစ် ကျော်ကြာအသုံးပြုအောင်မြင်လျက်ရှိသည့် (NACCS) စနစ်အားအခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြင် နိုင်ငံတကာအကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီရေးဆွဲထားရှိသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

၁၈။      MACCS စနစ်ကို (၂၄-၇-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီးစနစ်၏ စမ်းသပ်အသုံးပြုမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာလ များတွင်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အပြည့်အဝအသုံးပြုမှုကို (၁၂-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နေ့မှ စတင်၍ ရန်ကုန်ဧရိယာအတွင်း(သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပါအဝင်၌) အသုံးပြုဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။  MACCS စနစ်အားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက်၌ ဆက်စပ်ပါဝင် လျက်ရှိသည့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ သင်္ဘောလိုင်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများမှ ဝင်ရောက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အောင်မြင်စွာအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် MACCS စနစ်သည် (၂၄)နာရီတစ်နှစ်ပတ်လုံးလည်ပတ် ဆောင်ရွက်သွားမည့် စနစ်တစ်ခု လည်းဖြစ်ပါသည်။

၁၉။      MACCS စနစ်အားရန်ကုန်ဧရိယာ၌ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင် သည့်နောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နယ်စပ်ဒေသများသို့ပါ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ အသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ MACCS စနစ်သည် သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန် ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား Online စနစ်ဖြင့် လျှင်မြန်ချောမွေ့စွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေကာနိုင်ငံတော် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အထောက်အပံ့ကောင်းများ ပေးနိုင်သည့်အပြင်ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုမိုဝင်ရောက်လာနိုင်စေရန်အတွက်လည်းဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် စနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။

နိဂုံး

၂၀။  အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဝန်ထမ်း အင်အားဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်း၊ အကောက်ခွန်ဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနည်းဥပဒေများအား ပြုစုရေးဆွဲလျက်ရှိခြင်း၊နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ်ဖြစ်စေရန်အတွက် MACCS (Myanmar Automated CargoClearance System) အားအသုံးပြုဆောင်ရွက် နေသည့်အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပါဝင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်ဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပုံဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။