ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်လွှာ နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၀) နေရာ အတွက်

၄-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကြေးမုံသတင်းစာနှင့် မြဝတီသတင်းစာတို့၌

လျှောက်လွှာခေါ်ယူ ခဲ့ပြီး မူလသတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးထား

တင်သွင်းရမည့်နေ့ရက်ကို  ၃-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ အစား ၈-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍

တင်သွင်းလျှောက်ထားရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ထားပါသည်။

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

AttachmentSize
PDF icon DS website.pdf303.52 KB