မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဟင်္သာခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉) ရက် မော်လမြိုင်မြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွ

ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈) ရက် ဘားအံမြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၈) ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅) ရက် ပဲခူးမြို့

       မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၅)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသက

ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး မလိခခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂) ရက် မြစ်ကြီးနားမြို့

           မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက် မန္တလေးမြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂:၃၀)နာရီတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက် မကွေးမြို့

            မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ Rose Garden Hotel တွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက် ရန်ကုန်မြို့

              မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ Ro

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက် တောင်ကြီးမြို့

          မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၁)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Readiness Assessment for Integrated Data Platform ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် UNDP နှင့် ပူးပေါင်း၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Readiness Assessm

Pages