မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ-၂၄၈ အရ မိသားစုပင်စင် ဦးစားပေးအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)

( ၁ ) ကွယ်လွန်သူ၏ကျန်ရစ်သူတရားဝင်ပထမဇနီး(သို့) တရားဝင်ခင်ပွန်း

( ၂) တရားဝင်ဇနီး  (သို့မဟုတ်)  တရားဝင်ခင်ပွန်း  မရှိခဲ့သော် အသက် (၁၈) နှစ်မရှိသေးသည့် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသော တရားဝင်သားသမီး (သို့မဟုတ်)  အသက် ( ၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်း တစ်ခုခုတွင် အချိန်ပြည့် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော   အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် တရားဝင်သားသမီး၊

( ၃ ) အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိခဲ့သော် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့်  သမီး(သို့ )မုဆိုးမ ဖြစ်နေသော သမီး၊

( ၄ ) အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိခဲ့သော် အိမ်ထောင်လည်း   မပြုရသေးသည့်အပြင် အသက် ( ၁၈ ) နှစ် မပြည့်သေးသည့်အဖမဲ့မြေး (သို့မဟုတ်) အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း တက္ကသိုလ်ကောလိပ် ကျောင်းတစ်ခုခုတွင်အချိန်ပြည့် ပညာသင်ကြား လျက်ရှိသော အိမ်ထောင်မပြုရသေးသော အဖမဲ့မြေး။

(ခ) အထက်အပိုဒ်တွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း မိသားစုပင်စင်ကို ခံစားမည့်သူမရှိခဲ့သော် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုခံစားခွင့်ပြုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်  ကွယ်လွန်သူဝန်ထမ်းနှင့် အတူမှီခို နေထိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်ကြောင်း  ခိုင်လုံသည့်အထောက်အထားကို တင်ပြမှသာ ခံစားခွင့် ပြုရမည်-

(၁) အမိအဖအရင်း၊

(၂) အမိအဖ မရှိပါက ဝန်ထမ်း၏ အသက် ( ၁၈ ) နှစ် မပြည့်သေးသည့် ညီ(သို့မဟုတ်) ညီမ (သို့မဟုတ်) အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ခုခုတွင် အချိန်ပြည့် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည့် ညီ (သို့မဟုတ်)ညီမ။

(၃) နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၂)ပါပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိပါက ဝန်ထမ်း၏ အိမ်ထောင်မပြုသေးသည့် ညီမ (သို့မဟုတ်)  အစ်မ (သို့မဟုတ်) မုဆိုးမဖြစ်နေသည့် ညီမ (သို့မဟုတ်) အစ်မ။

(၄)  နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၃)ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ  မရှိပါက ဝန်ထမ်း၏ အခြားသော ညီ(သို့မဟုတ်)  အစ်ကို(သို့မဟုတ်)  ညီမ (သို့မဟုတ်) အစ်မ။

မိသားစုပင်စင်ကို အောက်ပါအခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဆက်လက်ခံစားခွင့် မရှိစေရ-

(က) ကျန်ရစ်သူတရားဝင်ခင်ပွန်း (သို့) ဇနီးသည် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊

( ခ ) ဝန်ထမ်း၏မိသားစုဝင် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊

( ဂ ) ဝန်ထမ်း၏ မိသားစုဝင်မဟုတ်သူ။

 (နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ-၂၄၉)