ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ စိစစ်ရေးမှူး-၄၊ ရုံးအကူ၊ ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၂၅) နေရာ၊ စိစစ်ရေးမှူး-၄ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၂၅) နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း-၅ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူး (၃) နေရာနှင့် ရုံးအကူ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး (၂) နေရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အား ပူးတွဲပါ PDF File တွင် ကြည့်ရှုပါ။

AttachmentSize
PDF icon Newspaper Call (Final).pdf144.73 KB