သုတေသီများအတွက် မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

       မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းများအား ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူဖတ်ရှုရန် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးသော မှတ်တမ်းများနှင့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ပါ လုံခြုံမှုအဆင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသော မော်ကွန်းများကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း၊ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကြည့်ရှု ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ကို အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ဌာနဆိုင်ရာသုတေသီ ဖြစ်ပါက-

(၁)   စာဖတ်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်တကွ မိမိဌာန၏ အကြီးအကဲလက်မှတ် ရေးထိုး ထားသော အမှာစာ သို့မဟုတ် ထောက်ခံစာ ပါရှိရမည်၊

(၂)   စာဖတ်သူ၏ ဝန်ထမ်းကတ်(မူရင်း) ပါရှိရမည်၊

(၃)   သို့ရာတွင် ကြည့်ရှုခွင့်တောင်းခံသူနှင့် ထောက်ခံပေးသူ အရာရှိသည် တစ်ဦး တည်း မဖြစ်စေရ။

(ခ)     ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူသုတေသီ ဖြစ်ပါက-

(၁)   စာဖတ်ခွင့် လျှောက်လွှာနှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်မှ ဌာနမှူး သို့မဟုတ် ပါမောက္ခ၏ထောက်ခံစာ သို့မဟုတ် ကျမ်းကြီးကြပ်သူ၏ ထောက်ခံစာ ပါရှိရမည်၊

(၂)   လက်ရှိတက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းမှ ကျောင်းသားကတ်မူရင်း သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်မှ ဝန်ထမ်းဆရာ၊ ဆရာမများဖြစ်ပါက လက်ရှိတာဝန်  ထမ်းဆောင်နေသော ဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ဝန်ထမ်းကတ်မူရင်းများ ပါရှိရမည်။

(ဂ)     ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါက-

(၁)   စာဖတ်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်တကွ ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုခုတွင် လက်ရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်နေဆဲ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိတစ်ဦးဦး၏ ထောက်ခံချက်(မူရင်း) ပါရှိရမည်၊

(၂)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မူရင်း) ပါရှိရမည်။

(ဃ)    နိုင်ငံခြားသားသုတေသီ ဖြစ်ပါက-

(၁)   ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ သို့မဟုတ် ဌာနအကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံစာ(မူရင်း)ပါရှိရမည်၊

(၂)   ပြင်ပသုတေသီဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံစာ အပြည့်အစုံ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာသံရုံး ထောက်ခံစာ ပါရှိရ မည်၊

(၃)   နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (မူရင်း) ပြသရမည်။

(င)     ပြီးပြည့်စုံသည့် ထောက်ခံစာ သို့မဟုတ် အမှာစာနှင့်အတူ ပုံစံ (၁)၊ (၂)နှင့် (၃) တို့ အား ဖြည့်သွင်း၍ မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းအထောက်အထားများအား ကြည့်ရှုခွင့် တောင်းခံရမည်။

(စ)     ပြင်ပသုတေသီနှင့် နိုင်ငံခြားသားသုတေသီများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင် ကြေး ပေးသွင်းရမည်။

(ဆ)    သုတေသီ တောင်းခံသည့် စာတွဲအထောက်အထားများသည် သုတေသနကျမ်း ခေါင်းစဉ် သို့မဟုတ ဖတ်ရှုခွင့်တောင်းခံသည့် ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရမည်။

, , , ,