အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ စာရင်းကိုင်-၄၊ ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာကူးစက်လှည့်အကူ၊ စာတွဲထိန်းနှင့် အကောက်ခွန်ထိန်း နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Position: အငယ်တန်းစာရေး၊ စာရင်းကိုင်-၄၊ ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာကူးစက်လှည့်အကူ၊ စာတွဲထိန်းနှင့် အကောက်ခွန်ထိန်း
Contact:

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ

ဖုန်း-၀၁၃၈၀၇၃၁