ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၁၃-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၁၀-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၇-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၆-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၅-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၄-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏ ၃-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများ၏ အမည်စာရင်း

, ,

ပင်စင်စားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

Pages