ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇

       ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှုစုစုပေါင်းမှာကျပ် ၅၈၄၁.၁၂၈ ဘီလီယံဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၉၃.၆၃% ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁၁၆၉.၈၈၂ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁.၆၀၄ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၄၆၆၉.၆၄၂ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

        ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးချင်းကောက်ခံရရှိမှုအခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၂၄၂၂.၅၉၀ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၁၉၃၀.၆၄၀ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၁၃၀၃.၄၀၀ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၅၃.၈၈၅ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ကျပ် ၁၃၀.၆၁၃ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။