ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ "နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်" ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၄) ရက်နေ့တွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆)ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ တက် ရောက်နေသည့် သင်တန်းသား/သူများအား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စာရင်းအင်းကဏ္ဍ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများ သင်ကြားပိုချခဲ့ပါသည်။(သတင်းစဉ်)