စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ် ၁၊ နေပြည်တော်

စဉ်  ဌာနခွဲ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း

ဆက်သွယ်ရမည့် ဖက်စ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း

၄၀၇၁၄၇ ၄၀၇၀၂၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း ၄၀၇၄၃၂ ၄၀၇၄၃၄
အာရှနှင့် အမေရိကဌာနခွဲ ၄၀၇၆၃၄ ၄၀၇၆၃၄
ဥရောပနှင့် သြစတြေးလျဌာနခွဲ ၄၀၇၆၃၆ ၄၀၇၆၃၆
ကုလသမဂ္ဂနှင့်  နိင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဌာနခွဲ ၄၀၇၃၄၆ ၊ ၄၀၇၃၄၅

၄၀၇၃၄၄ ၊ ၄၀၇၅၆၃

အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဌာနခွဲ ၄၀၇၃၄၃ ၄၀၇၃၄၃
အာဆီယံဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ ၄၀၇၁၄၉ /၄၀၇၁၅၀ ၄၀၇၂၅၉
ဥပဒေရေးရာနှင့် နိုင်ငံခြားပညာသင်ဌာနခွဲ ၄၀၇၄၃၁/၄၀၇၁၅၅ ၄၀၇၀၂၈/၄၀၇၅၆၄
ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေး ဌာနခွဲ ၄၀၇၆၃၅ ၄၀၇၄၂၉
၁၀ စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၄၀၇၁၅၂ ၊ ၄၀၇၁၅၃ ၄၀၇၅၄၈